Şube Müdürlükleri


Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Tolga ATASEVER
Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü

ŞUBE PERSONELİ
Füsun ANIL (Şef)
Özlem ÖZLÜ (Memur)
Emine MUTLU (Memur)
Fikri DEMİR (Memur)
Bekir KOCABAŞ (Memur)
Mustafa ÜLKÜ (Memur)
Çetin DALLI (Memur)
Hasan KIR (Memur)
Nazmi Bilici (Memur)
Nihat Sami ERTAÇ (Tibbi Sekreter )
Özkan DURAN (Memur)
Recep TİRAKİ (Memur)
Yücel ÇAĞLAR (Tıbbi Sekreter)
Seda BAŞ (Tıbbi Sekreter)
Aziz AYER (V.H.K.İ)
Seyit MUTLU (Teknisyen)
Mehmet TAŞKIN(Teknisyen)
Galip ERGÜN (Teknisyen)
Rafet BALAMUR (Teknisyen)
Recep CAN (Hizmetli)
Celalettin İLHAN (Hizmetli)
Hasan MOZAKOĞULU (Hizmetli)
Zafer BAKAN (Hizmetli)
Mustafa ÜLKER (Şöför)
Şükrü YAVUZ (4C)
Elif YİĞİT (Söz. Pers.)
Şenay DURSUN (Söz. Pers.)
Dilek YAY (Söz. Pers.)
Ayşenur İNCİ (Söz. Pers.)
İlknur ÇAKIR (Söz. Pers.)
Ömer KURKUTLU (Söz. Pers.)
Emin SAYLIK (Güv. Görevlisi)
Hakan TURGUT (Güv. Görevlisi)
Raif URAL (Güv. Görevlisi)
Tülin MALKOÇ (Güv. Görevlisi)
Ayşen KALAYCI (Tıbbi Sekreter)
Ayşen AGALAR (Ebe)
Ahmet Özdemir
Sibel SAĞIROĞLU (Söz. Pers.)
Kadir DEMİRTAŞ (Söz. Pers.)

tel : 0282 258 2250
e-mail : tekirdag.yonetimhzm@saglik.gov.tr


Mevzuatımız


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu için tıklayınız.
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu için tıklayınız.Görevlerimiz


1. İlde insan gücünün planlanması ve uygulanması ile performans ölçütlerinin izlenerek değerlendirilmesi çalışmalarım yürütmek, 2.Müdürlük personelinin atama, nakil, terli, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
3. Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil kayıtlarını tutmak,
4. Personel ile ilgili verilerin sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirilmesini sağlamak,
5. Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
6. İlde muhakkiklerce yapılan inceleme ve soruşturına sonucu tanzim edilen raporlarda teklif edilen disiplin işlemleri yapmak, diğer teklifler yönünden koordinasyonu sağlamak,
7. Davalara ve icra takiplerine ilişkin bilgi ve belge temin ederek, savunma veya yazışma yapmak,
8. Mevzuatın uygulamnasından doğacak olan tereddütlerin giderilmesi ve anlaşmazlıkların önlenmesi için hukuki tedbirlerin zamanında alınmasında müdürlüğe ve teşkilata yardımcı olmak,
9. 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
10. Memurların yargılanması ile ilgili mahkemelerden bilgi istemek ve tetkikini yapmak,
11. Il disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak,
12. Müdürlüğe iletilen konularla ilgili inceleme ve soruşturma yapılması, takip edilerek sonuçlandırılması, sonucundan ilgililere bilgi verilmesi,
13. Disiplin ve hukuk işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışrnalarcla bulunmak,
14. İlgili mevzuatı uyarınca personele hukuki yardımda bulumnak,
15. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
16. Gerektiğinde Bakanlık ve bağlı kuruluşların inşaatlarının kontrollüğünü yapmak veya yaptırmak,
17. Bakanlığın ihtiyaç duyduğu taşınmazların kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
18. İlde Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binaların ön veya tam proje ile inşaat ihalelerini yapmak ve bu hizmetler için müşavirlik hizmeti satın almak,
19. İlde sağlık yapılarının mimarisini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
20. 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşnna ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
21. Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
22. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
23. Idari işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve Özel kuruluşlarla işbirliği sağlamak.
24. İl düzeyinde malî kaynaklarının geliştirilmesi, etkili ve verimli bir şekilde kullanılması yönünde araştırmalar yapmak veya yaptırmak ve gerekli tedbirleri almak,
25. Mali işlerle ilgili hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve Özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.
26. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşların tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb.) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların sağlanmasını tek elden planlayarak yürütmek,
27. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarının yıllık ödenek ihtiyaçlarını belirleyerek bütçe hazırlığı için zamanında Bakanlığa ulaştırılmasını sağlamak,
28. Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait taşınır hesaplarının, İl Konsolide Görevlileri ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerince doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,
29. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
30. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.


Dökümanlarımız


1- Akaryakıt Sarf Formları için tıklayınız.